สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ กลุ่มคำ และข้อความเกี่ยวกับสำนวน ภาษาที่ใช้พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

7.2.1 บอกความหมายและสะกดคำศัพท์ กลุ่มคำ เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้

7.2.2 บอกโครงสร้างประโยคขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อน และครอบครัวได้

7.2.3 ออกเสียงคำศัพท์ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค  เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้

7.2.4 ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้

7.2.5 เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองเพื่อนและครอบครัวได้

7.2.6 นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถาม

2 ประเมินการเขียนบรรยายและการออกเสียง 

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 My wonderful family
เรื่อง What Is She Like? 2 มิ.ย. 65 (มีใบงานและสื่อเสียง)