สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างที่ใช้ในการพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลรวมถึงการบอกความสัมพันธ์ และอาชีพของสมาชิกในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร

ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

        ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

        ต 1.3 ป.5/2 เขียนภาพ แผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน

        ต 1.3 ป.5/3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

 จุดประสงค์

1 บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับญาติ พี่ น้องได้

2 บอกโครงสร้างในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้องได้

3 อ่านออกเสียงประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

4 พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวได้

5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถาม

2 ประเมินการอ่านออกเสียง 

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 Home Sweet Home
เรื่อง Who Are These People? 31 พ.ค. 65 (มีใบงานและสื่อเสียง)