สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวและกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคล

ในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร

กับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

จุดประสงค์

1 บอกคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัว

.2 บอกโครงสร้างประโยค บรรยายกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัว

3 อ่านออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมภายในครอบครัวได้

4 พูดถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้

5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถาม

2 ประเมินการอ่านออกเสียง 

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 Home Sweet Home
เรื่อง There’s No One Just Like You 26 พ.ค. 65 (มีใบงาน และสื่อเสียง)