สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวรวมถึงการระบุอาชีพของบุคคลในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 2.2 ป.5/1 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ (order) ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย

2 จุดประสงค์

          2.1 บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้

         2.2 บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการบรรยายกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้

         2.3 อ่านออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัวได้

         2.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถาม

2 ประเมินการเขียนบรรยาย 

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 Home Sweet Home
เรื่อง We Love and Care 24 พ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)