สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง     

2 จุดประสงค์

          1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัวได้

          2. บอกโครงสร้างในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้

          3. ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และe-mail ได้    

         4. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ได้

         5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถาม

2 ประเมินการพูดข้อมูลตนเอง 

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 All about me
เรื่อง Things You Should Know About Me 19 พ.ค. 65 (มีใบงาน)