สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว  ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

2 จุดประสงค์

        2.1 บอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับตนเองได้

        2.2 บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลตนเองได้

        2.3 ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้

       2.4 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้

       2.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถาม

2 ประเมินการพูดแนะนำตนเอง 

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 All about me
เรื่อง Hello! My Name Is Mary 17 พ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)