สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  การฝึกคัดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้

มีลายมือสวยและอ่านง่าย

          การอ่านและเขียนคำคล้องจอง จะช่วยให้ผู้เรียนใช้คำได้อย่างหลากหลาย ตรงความหมายและ

มีความไพเราะ

         การอ่านและสะกดคำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง มีมาตราแม่กก แม่กด และแม่กบเป็นตัวสะกด

         การเขียนประโยคง่าย ๆ เป็นทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อความบันเทิง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

               ๑) อธิบายการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมี  ก ด  บ สะกด ได้ถูกต้อง

               ๒) บอกวิธีการอ่านออกเสียงคำคล้องจองได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

               ๑) อ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมี  ก ด บ สะกดได้

               ๒) เขียนประโยคจากภาพได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

              - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

๑. อธิบายการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมี  ก ด  บ สะกด

๒. บอกวิธีการอ่านออกเสียงคำคล้องจอง

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

๑.อ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมี  ก ด บ สะกด

๒. เขียนประโยคจากภาพ

 

- ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนประโยคจากภาพ และคัดลายมือ

 

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๙

เรื่อง เขียนประโยคจากภาพ และคัดลายมือ

 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.มีวินัย

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๘ คำคล้องจองร้อยกรองไทย
ชั่วโมง คำคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง ร้อยกรองรักเมืองไทย 9 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)