สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระ วรรณยุกต์ จะช่วยให้สามารถอ่านเขียนได้ถูกต้องตามการอ่านและเขียนตัวสะกด แม่ กก ตรงมาตรา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    ๑. อ่านและเขียนคำพยัญชนะอักษรกลาง สระเดี่ยวและมี ก สะกด ได้

      ๒. ผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยวและมี ก สะกดได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    ๑. เขียนผันวรรณยุกต์คำอักษรกลาง สระเดี่ยวมี ก สะกด ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์ประเมิน : ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ก สะกด

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านออกเสียงผันวรรณยุกต์

 

อ่านผันวรรณยุกต์และบอกความหมายคำถูกต้องทุกคำ คล่องแคล่ว และสามารถอ่านนำผู้อื่นได้

 

อ่านผันวรรณยุกต์และบอกความหมายคำถูกต้องเกือบทุกคำ และสามารถแก้ไขคำที่อ่านผิดได้ด้วยตนเอง

อ่านผันวรรณยุกต์และบอกความหมายคำถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อมีผู้แนะนำ คำที่อ่านผิดก็สามารถแก้ไขตามได้

อ่านผันวรรณยุกต์และบอกความหมายคำถูกต้องบางคำ นอกนั้นต้องมีผู้อ่านนำจึงสามารถอ่าน

ตามได้

๒. เขียนผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ก สะกด

เขียนผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ก สะกด ถูกทุกคำ

เขียนผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ก สะกด ถูก ๘ -๙ คำ

เขียนผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ก สะกด ถูก ๗ - ๖ คำ

เขียนผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ก สะกด ถูก น้อยกว่า

๕ คำ

๓.ตอบปริศนาคำทาย แม่ กก

 

 ตอบปริศนาคำทาย แม่ กก ถูกทุกข้อ

 

ตอบปริศนาคำทาย แม่ กก ถูก ๔ ข้อ

ตอบปริศนาคำทาย แม่ กก ถูก ๓ ข้อ

 

ตอบปริศนาคำทาย แม่ กก ถูก๒  ข้อ

๔. มารยาท

ในการอ่านและ

การเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการอ่านและเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

 

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           ๑-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๘ คำคล้องจองร้อยกรองไทย
ชั่วโมง คำคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง แม่กก ตัวสะกด 31 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)