สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยค เป็นการนำคำหรือกลุ่มคำมาเรียงต่อกัน แล้วเกิดความหมายที่สมบูรณ์ สามารถสื่อความหมายได้เข้าใจ การเรียนรู้เรื่องประโยค ผู้เรียนจะต้องเข้าใจส่วนประกอบของประโยค เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                   - บอกหลักการแต่งประโยคได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - แต่งประโยคได้ถูกต้อง   

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                    - เห็นความสำคัญของการแต่งประโยคให้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการแต่งประโยค

 

 

- พิจารณาจากการตอบคำถามของนักเรียน

 

- คำถาม

 

 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)

- แต่งประโยคได้ถูกต้อง

 

 

- ตรวจใบงานที่ 8

 

- แบบประเมินการแต่งประโยค

 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจคติ ค่านิยม (A)

- เห็นความสำคัญของ

การแต่งประโยคให้ถูกต้อง

 

- พิจารณาจากการตอบคำถามของนักเรียน

 

- คำถาม

 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทำงาน

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ สัญลักษณ์ และประโยคน่ารู้
ชั่วโมง สัญลักษณ์ และประโยคน่ารู้
เรื่อง คิดดีเรียบเรียงคำ (2) 26 ส.ค. 65 (มีใบงาน)