สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อักษรต่ำ คือ พยัญชนะที่มีเสียงอยู่ในระดับต่ำ มีทั้งหมด 24 ตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   - บอกการอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่ำได้    

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                   ๑) เขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่ำได้

                     ๒) เขียนประโยคได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

                   - มีมารยาทในการอ่านและการเขียน                 

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

-บอกการอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่ำ

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

-อ่านและเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่ำ

 

 

- ใบงานที่ ๓ เรื่อง ผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ และ เติมรูปวรรณยุกต์

 

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๓ 

เรื่อง ผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ และ เติมรูปวรรณยุกต์

 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการอ่านและ

การเขียน

 

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.มีวินัย

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
ชั่วโมง สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
เรื่อง จำคำอักษรต่ำ (1) 5 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)