สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การท่องบทอาขยานเป็นการรับรู้ข้อมูลพื้นฐานด้านคำประพันธ์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และซาบซึ้งในความไพเราะ

นอกจากนั้นยังเป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกหลักการอ่านอาขยานได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - อ่านบทอาขยานได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - เห็นคุณค่าและความสำคัญของการท่องบทอาขยาน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ความรู้

- บอกหลักการอ่านอาขยานได้

 

การถาม-ตอบ

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบประเมินการถาม-ตอบ

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ทักษะและกระบวนการ

- อ่านบทอาขยานได้

 

-อ่านอาขยาน

 

-แบบประเมินการอ่านอาขยาน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

-นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย

 

-สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

-การประเมินความสามารถใน     การสื่อสาร

-การประเมินความสามารถในการคิด

- การประเมนความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

-แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร

-แบบประเมินความสามารถในการคิด

-แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
ชั่วโมง พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
เรื่อง ขับขานเสียงดังกังวานใส 1 ส.ค. 65