สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทกล่อมเด็ก หมายถึง บทกล่อม หรือ เพลงที่ร้องเพื่อกล่อมให้เด็กนั้นหลับไวขึ้น บทกล่อมเด็กใน
แต่ละภาค มีเนื้อหาที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

               ๑) ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

               ๒) การตอบคำถามและพูดแสดงความคิดเห็น

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                - การอ่านและเขียนสะกดคำ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                 
               - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

- บอกการอ่านออกเสียงคำและบทกล่อมเด็ก

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ   

-อ่านและตอบข้อคิดจาก

การอ่านบทกล่อมเด็ก 

 

- ใบงานที่ ใบงานที่ ๗ เรื่องเรียงคำให้เป็นประโยคและคัดคำตัวบรรจงเต็มบรรทัด

 

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๗ เรื่อง เรียงคำให้เป็นประโยคและคัดคำตัวบรรจงเต็มบรรทัด

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการฟัง การพูดและการเขียน

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.มีวินัย

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
ชั่วโมง กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง จันทร์เจ้า 7 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)