สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านบทร้อยกรอง บทร้องประกอบการละเล่นไทย เป็นการใช้คำคล้องจองที่สนุกสนานในการละเล่น การร้องบทร้องเล่นช่วยฝึกความจำ

ทำให้การเล่นสนุกสนาน และความรู้ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่น งูกินหาง รีรีข้างสาร มอญซ่อนผ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                - อ่านออกเสียงคำและบทร้อยกรองสั้น ๆ ได้

 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

               - คิดและตอบข้อคิดจากการอ่านได้

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

              - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

- บอกการอ่านออกเสียงคำและบทร้อยกรองสั้น ๆ ได้

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

-อ่านและตอบข้อคิดจาก

การอ่าน   

 

- ใบงานที่ ใบงานที่ ๓  

เติมคำในช่องว่างโดยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

 

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๓

เติมคำในช่องว่างโดยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการ

 

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.ใฝ่เรียนรู้

๒.มุ่งมั่นในการทำงาน

๓.รักความเป็นไทย

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
ชั่วโมง กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง แม่งูเอ๋ย 1 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)