สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระอุและสระอู ช่วยให้จดจำคำและสามารถเขียนคำได้ถูกต้อง สระอุและสระอูเป็นสระเดี่ยวที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป เวลาเขียนจะเขียนไว้ล่างพยัญชนะต้น สระอุเป็นสระเสียงสั้น และสระอูเป็นสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกวิธีการเขียนสระอิและสระอีได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    ๑) อ่านคำที่ประสมด้วยสระอิ สระอีได้

                   ๒) เขียนคำที่ประสมด้วยสระอิ สระอี ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 9 เรื่อง สระอุ สระอู ดูให้ดี

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกวิธีการเขียนสระอุ สระอูได้

                                      

 

๑. ประเมินการตอบคำถาม

๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

 

๑. คำถามสำคัญ

๒. แบบบันทึกคะแนน

๓. แบบสังเกตพฤติกรรม

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. อ่านแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระอุ สระอูได้

๒. เขียนคำที่ประสมด้วยสระอุ สระอูได้

 

๑. ประเมินการอ่านออกเสียงคำ

๒. ประเมินใบงานที่ 9เรื่อง สระอุ สระอู ดูให้ดี

 

๑. แบบประเมินการอ่านออกเสียงคำ

๒. แบบประเมินใบงานที่ 9 เรื่อง สระอุ สระอู ดูให้ดี

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป

 

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน         

 

 

- ประเมินการตอบคำถาม

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”
ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

- ประเมินการทำงานและ การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน

 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

 

- ประเมินความสามารถในการคิดและการสื่อสาร

 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”
ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน                

๑๐-๑๒ คะแนน               หมายถึง ดีมาก

๗-๙ คะแนน                    หมายถึง ดี

๔-๖ คะแนน                     หมายถึง พอใช้

๑-๓ คะแนน                    หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

            ผ่านเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ วาจานั้น สำคัญนัก
ชั่วโมง วาจานั้น สำคัญนัก
เรื่อง สระอุ สระอูน่าเรียนรู้ 22 มิ.ย. 65 (มีใบงาน บัตรสระ)