สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อักษรกลาง หมายถึง พยัญชนะที่มีเสียงอยู่ในระดับกลาง มีทั้งหมด ๙ ตัว ได้แก่ ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ

 หลักการจำอักษรกลาง ไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง

          การอ่านและเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง ผันได้ ๕ เสียง  คือ มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ
ผันด้วยไม้เอกเป็นเสียงเอก ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงโท ผันด้วยไม้ตรี เป็นเสียงตรี ผันด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวา

และ การมารยาทในการเขียนเป็นคุณลักษณะที่ดีของการสื่อสาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   - บอกการอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางได้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                   ๑) อ่านและเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางได้

                     ๒) เขียนคำที่มีอักษรกลางได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

                   - มีมารยาทในการเขียน  

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้ความเข้าใจ

-บอกการอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง     

 

-การถามตอบ

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

ด้านทักษะกระบวนการ

๑.อ่านและเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง

๒. เขียนคำที่มีอักษรกลาง

 

 

- การทำใบงานที่ ๓ เรื่อง

อ่านเขียนคำอักษรกลาง

 

 

-แบบประเมินใบงานที่ ๓ เรื่อง อ่านเขียนคำอักษรกลาง

 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

 -มีมารยาทในการเขียน

 

- สังเกตพฤติกรรม

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.มีวินัย

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
ชั่วโมง อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง เข้าใจอักษรกลาง (1) 2 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)