สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียน พยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์ และ ตัวเลข จะนำไปสู่การแต่งประโยค เป็นการเพิ่มพูนทักษะการอ่านและเขียน เป็นพื้นฐานในเรียนในชั้นสูงต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกพยัญชนะไทยตามลักษณะสำคัญของพยัญชนะได้ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                      ๑) อ่านและเขียนพยัญชนะตามลักษณะสำคัญของพยัญชนะได้ถูกต้อง

                       ๒) อ่านและเขียนเลขไทยได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

         ใบงานที่ ๒ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยัญชนะไทย และเลขไทย

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑. รูปแบบตัวอักษร

 

เขียนพยัญชนะตามรูปแบบที่กำหนดถูกต้องทั้งหมด

เขียนพยัญชนะตามรูปแบบที่กำหนดได้

เป็นส่วนใหญ่

เขียนพยัญชนะตามรูปแบบที่กำหนดได้เป็นบางส่วน

เขียนพยัญชนะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนด

๒. การเขียนพยัญชนะถูกต้อง

เขียนพยัญชนะถูกต้องทุกตัวอักษร

เขียนพยัญชนะถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่

เขียนพยัญชนะถูกต้อง

เป็นส่วนน้อย

เขียนพยัญชนะไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก

๓.บอกและเขียน

เลขไทย

บอกและเขียน

เลขไทยถูกต้องทุกข้อ ด้วยตนเอง

บอกและเขียน

เลขไทยถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่แก้ไข

ด้วยตนเองได้

บอกและเขียน

เลขไทยถูกต้องเป็นบางส่วน เมื่อแนะนำก็สามารถแก้ไขได้

บอกและเขียน

เลขไทยไม่ได้ ต้องมี

ผู้แนะนำ

๔. ความสะอาด เป็นระเบียบ

ตัวอักษรสม่ำเสมอ เรียบร้อย สวยงามผลงานสะอาด ไม่มีรอยลบขีดฆ่า

ตัวอักษรสม่ำเสมอ เรียบร้อยสวยงาม ผลงานสะอาด มีรอยลบขีดฆ่า ๑-๒ แห่ง

ตัวอักษรไม่ค่อยสม่ำเสมอ ผลงาน

ไม่สะอาด  มีรอยลบขีดฆ่า ๓-๔ แห่ง

ตัวอักษรไม่สม่ำเสมอ

มีรอยลบขีดฆ่ามากกว่า ๕ แห่ง

๕. มารยาท

ในการเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจในการเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

ตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๑๘-๒๐

ดีมาก

๑๕-๑๗

ดี

๑๒-๑๔

พอใช้

ต่ำกว่า ๑๒

ปรับปรุง

 

 

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
ชั่วโมง อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะไทยและเลขไทย 1 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)