สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูด คือการถ่ายทอดความต้องการ ความรู้ ความคิด  ความรู้สึกอารมณ์ประสบการณ์และอื่น ๆ จากผู้พูดไปถึงผู้ฟังผ่านถ้อยคำ โดยมีน้ำเสียง  สีหน้า แววตา และกิริยาท่าทางที่ประกอบการพูดด้วยก็ได้ เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ และเกิดการตอบสนอง ได้ตรงจุดประสงค์ที่ผู้พูดต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกหลักการพูดแนะนำตนเองได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - พูดแนะนำตนเองได้ 

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

                   - เห็นความสำคัญของการพูดแนะนำตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการพูดแนะนำตนเองได้

 

 

- พิจารณาคำตอบของนักเรียน

 

- คำถาม

 

 

 

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดแนะนำตนเองได้

 

1. ประเมินการพูดแนะนำตนเอง

 

 

1. แบบประเมินการพูดแนะนำตนเอง 

 

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

คุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

- เห็นความสำคัญของการพูดแนะนำตนเอง

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ “ผ่าน”

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

 

 

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. พิจารณาจากการตอบคำถาม

 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. คำถามสำคัญ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง มารู้จักกัน 17 พ.ค. 65 (มีใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์ )