สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปิด ปิด และบันทึกไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์ การนำไฟล์เก่ามาใช้งาน การสร้างโฟลเดอร์และเก็บผลงานไว้ในโฟลเดอร์การใช้งานซอฟต์แวร์กราฟิกเพื่อวาด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.1/4 , ป.1/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

           1. วิธีการเปิด ปิด และบันทึกไฟล์

           2. การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อวาดรูป

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยที่ 6 โปรแกรมกราฟิก
ชั่วโมง โปรแกรมกราฟิก
เรื่อง มาวาดรูปกันเถอะ (1) 26 ก.ย. 65 (มีใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)