สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การประกอบอาหารว่าง เป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงาน ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำอาหารว่างด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์

1. บอกขั้นตอนการทำขนมปังหน้าหมูได้

2. ปฏิบัติการทำขนมปังหน้าหมูได้

3. ปฏิบัติการทำขนมปังหน้าหมูอย่างกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ
ชั่วโมง อาหารและโภชนาการ
เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารว่าง (ขนมปังหน้าหมู) 12 ก.ค. 65