สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลต่างก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาชนไทยในท้องถิ่นและประเทศ ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อภิปรายกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศได้

3. เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
ชั่วโมง วิถีประชาธิปไตย
เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 30 ก.ย. 65 (มีใบงาน)