สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจ 3  หน่วยใหญ่ ๆ ได้แก่ หน่วยครัวเรือน  หน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาล และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคได้

2. จำแนกหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคได้

3. เห็นความสำคัญตระหนักในเรื่องหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจ ชิ้นงานเรื่อง หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 6 ก.ค. 65