สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้ผลิต เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็นสินค้าและบริการ ผู้บริโภคเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ อีกทั้งทรัพยากรมีปริมาณจำกัด  ควรใช้อย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. อธิบายความหมายของการผลิตสินค้าหรือบริการได้

2. วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการได้

3. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่นำมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตการเล่นเกมทายขั้นตอนการผลิต

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ 18 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)