สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเคลื่อนไหวอยู่กับที่

การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง /ดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

การวัดผลและประเมินผล

           สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย กลางวัน กลางคืน
ชั่วโมง กลางวัน กลางคืน (3)
เรื่อง กลางวันกลางคืน(3) 17 พ.ย 64