ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 135
แผนการสอนโดย ครูปาริชาติ ชัยงาม
ครูผู้สอน ครูปาริชาติ ชัยงาม

ครูปาริชาติ ชัยงาม
ปฐมวัย 2564/2

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 1

รู้รอบปลอดภัย
เรื่อง 1.1 รู้รอบปลอดภัย (1)
  รอบรู้ปลอดภัย(1) 1 พ.ย. 64
เรื่อง 1.2 รู้รอบปลอดภัย (2)
  รอบรู้ปลอดภัย(2) 2 พ.ย. 64
เรื่อง 1.3 รู้รอบปลอดภัย (3)
  รู้รอบปลอดภัย(3) 3 พ.ย. 64
เรื่อง 1.4 รู้รอบปลอดภัย (4)
  รู้รอบปลอดภัย(4) 4 พ.ย. 64
เรื่อง 1.5 รู้รอบปลอดภัย (5)
  รู้รอบปลอดภัย(5) 5 พ.ย. 64
ลอยกระทง
เรื่อง 2.1 ลอยกระทง (1)
  ลอยกระทง (1) 8 พ.ย. 64
เรื่อง 2.2 ลอยกระทง (2)
  ลอยกระทง (2) 9 พ.ย. 64
เรื่อง 2.3 ลอยกระทง (3)
  ลอยกระทง (3) 10 พ.ย. 64
เรื่อง 2.4 ลอยกระทง (4)
  ลอยกระทง (4) 11 พ.ย. 64
เรื่อง 2.5 ลอยกระทง (5)
  ลอยกระทง(5) 12 พ.ย. 64
กลางวัน กลางคืน
เรื่อง 3.1 กลางวัน กลางคืน (1)
  กลางวันกลางคืน(1) 15 พ.ย. 64
เรื่อง 3.2 กลางวัน กลางคืน (2)
  กลางวันกลางคืน(2) 16 พ.ย 64
เรื่อง 3.3 กลางวัน กลางคืน (3)
  กลางวันกลางคืน(3) 17 พ.ย 64
เรื่อง 3.4 กลางวัน กลางคืน (4)
  กลางวันกลางคืน(4) 18 พ.ย 64
เรื่อง 3.5 กลางวัน กลางคืน (5)
  กลางวันกลางคืน(5) 19 พ.ย 64
ค่านิยมไทย
เรื่อง 4.1 ค่านิยมไทย (1)
  ค่านิยมไทย (1) 22 พ.ย. 64
เรื่อง 4.2 ค่านิยมไทย (2)
  ค่านิยมไทย (2) 23 พ.ย. 64
เรื่อง 4.3 ค่านิยมไทย (3)
  ค่านิยมไทย (3) 24 พ.ย. 64
เรื่อง 4.4 ค่านิยมไทย (4)
  ค่านิยมไทย (4) 25 พ.ย. 64
เรื่อง 4.5 ค่านิยมไทย (5)
  ค่านิยมไทย (5) 26 พ.ย. 64
วันชาติ
เรื่อง 5.1 วันชาติ (1)
  วันชาติ (1) 29 พ.ย. 64
เรื่อง 5.2 วันชาติ (2)
  วันชาติ (2) 30พ.ย. 64
เรื่อง 5.3 วันชาติ (3)
  วันชาติ (3) 1 ธ.ค. 64
เรื่อง 5.4 วันชาติ (4)
  วันชาติ (4) 4 ธ.ค. 64
เรื่อง 5.5 วันชาติ (5)
  วันชาติ (5) 3 ธ.ค. 64
เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง 6.1 เศรษฐกิจพอเพียง (1)
  เศรษฐกิจพอเพียง(1) 7 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.2 เศรษฐกิจพอเพียง (2)
  เศรษฐกิจพอเพียง(2) 8 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.3 เศรษฐกิจพอเพียง (3)
  เศรษฐกิจพอเพียง(3) 9 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.4 เศรษฐกิจพอเพียง (4)
  เศรษฐกิจพอเพียง(4) 13 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.5 เศรษฐกิจพอเพียง (5)
  เศรษฐกิจพอเพียง(5) 14 ธ.ค. 64
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เรื่อง 7.1 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (1)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (1) 15 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.2 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2) 16 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.3 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (3)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (3) 17 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.4 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4) 20 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.5 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5) 21 ธ.ค. 64
วันขึ้นปีใหม่
เรื่อง 8.1 วันขึ้นปีใหม่ (1)
  วันขึ้นปีใหม่ (1) 22 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.2 วันขึ้นปีใหม่ (2)
  วันขึ้นปีใหม่ (2) 23 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.3 วันขึ้นปีใหม่ (3)
  วันขึ้นปีใหม่ (3) 24 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.4 วันขึ้นปีใหม่ (4)
  วันขึ้นปีใหม่ (4) 27 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.5 วันขึ้นปีใหม่ (5)
  วันขึ้นปีใหม่ (5) 28 ธ.ค. 64
สนุกตัวเลข
เรื่อง 9.1 สนุกตัวเลข (1)
  สนุกกับตัวเลข (1) 29 ธ.ค. 64
เรื่อง 9.2 สนุกตัวเลข (2)
  สนุกกับตัวเลข (2) 30 ธ.ค. 64
เรื่อง 9.3 สนุกตัวเลข (3)
  สนุกกับตัวเลข (3) 4 ม.ค. 65
เรื่อง 9.4 สนุกตัวเลข (4)
  สนุกกับตัวเลข (4) 5 ม.ค. 65
เรื่อง 9.5 สนุกตัวเลข (5)
  สนุกกับตัวเลข (5) 6 ม.ค. 65
ขนาดรูปร่าง รูปทรง
เรื่อง 10.1 ขนาดรูปร่าง รูปทรง (1)
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (1) 7 ม.ค. 65
เรื่อง 10.2 ขนาดรูปร่าง รูปทรง (2)
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (2) 10 ม.ค. 65
เรื่อง 10.3 ขนาดรูปร่าง รูปทรง (3)
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (3) 11 ม.ค. 65
เรื่อง 10.4 ขนาดรูปร่าง รูปทรง (4)
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (4) 12 ม.ค. 65
เรื่อง 10.5 ขนาดรูปร่าง รูปทรง (5)
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (5) 13 ม.ค. 65
วันเด็ก วันครู
เรื่อง 11.1 วันเด็ก วันครู (1)
  วันเด็ก วันครู (1) 14 ม.ค. 65
เรื่อง 11.2 วันเด็ก วันครู (2)
  วันเด็ก วันครู (2) 17 ม.ค. 65
เรื่อง 11.3 วันเด็ก วันครู (3)
  วันเด็ก วันครู (3) 18 ม.ค. 65
เรื่อง 11.4 วันเด็ก วันครู (4)
  วันเด็ก วันครู (4) 19 ม.ค. 65
เรื่อง 11.5 วันเด็ก วันครู (5)
  วันเด็ก วันครู (5) 20 ม.ค. 65
โลกสวยด้วยสีสัน
เรื่อง 12.1 โลกสวยด้วยสีสัน (1)
  โลกสวยด้วยสีสัน (1) 21 ม.ค. 65
เรื่อง 12.2 โลกสวยด้วยสีสัน (2)
  โลกสวยด้วยสีสัน (2) 24 ม.ค. 65
เรื่อง 12.3 โลกสวยด้วยสีสัน (3)
  โลกสวยด้วยสีสัน (3) 25 ม.ค. 65
เรื่อง 12.4 โลกสวยด้วยสีสัน (4)
  โลกสวยด้วยสีสัน (4) 26 ม.ค. 65
เรื่อง 12.5 โลกสวยด้วยสีสัน (5)
  โลกสวยด้วยสีสัน (5) 27 ม.ค. 65
ฤดูหนาว
เรื่อง 13.1 ฤดูหนาว (1)
  ฤดูหนาว (1) 28 ม.ค. 65
เรื่อง 13.2 ฤดูหนาว (2)
  ฤดูหนาว (2) 31 ม.ค. 65
เรื่อง 13.3 ฤดูหนาว (3)
  ฤดูหนาว (3) 1 ก.พ. 65
เรื่อง 13.4 ฤดูหนาว (4)
  ฤดูหนาว (4) 2 ก.พ. 65
เรื่อง 13.5 ฤดูหนาว (5)
  ฤดูหนาว (5) 3 ก.พ. 65
แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 14.1 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1) 4 ก.พ. 65
เรื่อง 14.2 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2) 7 ก.พ. 65
เรื่อง 14.3 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3) 8 ก.พ. 65
เรื่อง 14.4 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4) 9 ก.พ. 65
เรื่อง 14.5 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5) 10 ก.พ. 65
เสียงรอบตัว
เรื่อง 15.1 เสียงรอบตัว (1)
  เสียงรอบตัว (1) 11 ก.พ. 65
เรื่อง 15.2 เสียงรอบตัว (2)
  เสียงรอบตัว (2) 14 ก.พ. 65
เรื่อง 15.3 เสียงรอบตัว (3)
  เสียงรอบตัว (3) 15 ก.พ. 65
เรื่อง 15.4 เสียงรอบตัว (4)
  เสียงรอบตัว (4) 17 ก.พ. 65
เรื่อง 15.5 เสียงรอบตัว (5)
  เสียงรอบตัว (5) 18 ก.พ. 65
รักการอ่าน
เรื่อง 16.1 รักการอ่าน (1)
  รักการอ่าน(1) 21 ก.พ. 65
เรื่อง 16.2 รักการอ่าน (2)
  รักการอ่าน(2) 22 ก.พ. 65
เรื่อง 16.3 รักการอ่าน (3)
  รักการอ่าน(3) 23 ก.พ. 65
เรื่อง 16.4 รักการอ่าน (4)
  รักการอ่าน (4) 24 ก.พ. 65
เรื่อง 16.5 รักการอ่าน (5)
  รักการอ่าน (5) 25 ก.พ. 65
ปริมาตร น้ำหนัก
กลางวัน กลางคืน Rerun
สนุกตัวเลข Rerun
เรื่อง 20.1 สนุกตัวเลข (1)
  สนุกกับตัวเลข (1) 14 มี.ค. 65
เรื่อง 20.2 สนุกตัวเลข (2)
  สนุกกับตัวเลข (2) 15 มี.ค. 65
เรื่อง 20.3 สนุกตัวเลข (3)
  สนุกตัวเลข (3) 16 มี.ค. 65
เรื่อง 20.4 สนุกตัวเลข (4)
  สนุกตัวเลข (4) 17 มี.ค. 65
เรื่อง 20.5 สนุกตัวเลข (5)
  สนุกกับตัวเลข (5) 18 มี.ค. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ