สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          1. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
          2. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเคลื่อนไหว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
          2. เด็กสามารถพัฒนาการคิดและจินตนาการได้

การวัดผลและประเมินผล

           1. สังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
           2. สังเกตพฤติกรรมการพัฒนาการคิดและจินตนาการ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย รู้รอบปลอดภัย
ชั่วโมง รู้รอบปลอดภัย (2)
เรื่อง รอบรู้ปลอดภัย(2) 2 พ.ย. 64