สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากมาย แต่ด้วยปัจจัยทางด้านสังคม ประวัติศาสตร์และสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1.  นักเรียนสามารถอธิบายสภาพปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาได้ถูกต้องอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกาได้สมเหตุสมผล   
  2. จากใบงานที่กำหนดให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันศึกษาหัวข้อที่กำหนดและแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างเหมาะสม
  3. บอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถาม

- การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน

- การนำเสนอผลงาน

- การทำใบงานที่กำหนดให้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ชั่วโมง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 22 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน) Rerun