สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่อยู่บนระนาบ มีด้าน 3 ด้าน และมุม 3 มุม

2.การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุม จำแนกได้ 3 ชนิด คือ รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน

3.การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้านจำแนกได้ 3 ชนิด คือ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยม หน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

4.ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมที่พิจารณาความยาวของด้านและขนาดของมุม จำแนกได้ ดังนี้

- รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน และมุมแต่ละมุมมีขนาด 60 องศา

- รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้านยาวเท่ากัน 2 ด้าน และมีขนาดของมุมเท่ากัน 2 มุม ซึ่งมุมที่เท่ากันจะอยู่ตรงข้ามกับด้านที่เท่ากัน

- รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากัน และมุมแต่ละมุมมีขนาดไม่เท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุมและความยาวของด้าน

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.ให้เหตุผล

2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัด

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

- แบบฝึกหัด 6.3

- แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 6 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยม ตามความยาวของด้านและขนาดของมุม 3 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)