สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ฤดูร้อน
ชั่วโมง ฤดูร้อน (3)
เรื่อง ฤดูร้อน(3) 9 มี.ค. 65