สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การชั่งสิ่งของต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถบอกน้ำหนักของสิ่งของจากการใช้โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการการเล่าเรื่องจากการทดลองเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (5)
เรื่อง ปริมาตร น้ำหนัก (5) 4 มี.ค. 65