สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำหนักของสิ่งของที่ใส่ในน้ำมีความสัมพันธ์กับปริมาตรน้ำที่ล้นออกมา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถเล่าเรื่องจากการทดลองเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการการเล่าเรื่องจากการทดลองเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (4)
เรื่อง ปริมาตร น้ำหนัก (4) 3 มี.ค. 65