สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตวงโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถบอกน้ำหนักและปริมาตรของสิ่งของจากการใช้โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการบอกน้ำหนักและปริมาตรของสิ่งของจากการใช้โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (2)
เรื่อง ปริมาตร น้ำหนัก (2) 1 มี.ค. 65