สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ จากหนังสือนิทาน

๒. การทำหนังสือเล่มเล็ก

๓. การเล่นเกมทางภาษาและกิจกรรมรักการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสื่อสาร สนทนาโต้ตอบอย่างเข้าใจความหมายได้

2. เด็กสามารถเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้

3. เด็กสามารถค้นหาคำตอบข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีที่หลากหลายด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การสื่อสาร สนทนาโต้ตอบอย่างเข้าใจความหมาย

2. การเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

3. การค้นหาคำตอบข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีที่หลากหลายด้วยตนเอง

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย รักการอ่าน
ชั่วโมง รักการอ่าน (3)
เรื่อง รักการอ่าน(3) 23 ก.พ. 65