สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

1. การดูแลรักษาหูการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

2. มารยาทในการใช้เสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายแสดงท่าทางตามเสียงดนตรีโดยใช้การประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อและทรงตัวได้

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ จากหนังสือนิทาน2. เด็กสามารถพูด และแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมตามสถานการณ์

2.การอ่านหนังสือนิทานโดยใช้การอ่านร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายแสดงท่าทางตามเสียงดนตรีโดยใช้การประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อและทรงตัว 

สังเกต

1. หนังสือนิทานเรื่อง รองเท้า..แบบไหนดีนะ

2. แถบประโยคที่นำมาจากหนังสือ จำนวน ๒ หน้า ในแต่ละเรื่อง

3. หนังสือที่เคยอ่านมาแล้ว เช่นหมีน้อยจะไปโรงเรียน นมจากเต้า เที่ยวเมืองไทยและตัวอะไรกำลังมา

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย รักการอ่าน
ชั่วโมง รักการอ่าน (1)
เรื่อง รักการอ่าน(1) 21 ก.พ. 65