สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสำรวจเสียงจากวัตถุต่าง ๆ (เช่น กระดาษ แก้ว ไม้ โลหะ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถฟังและพูดเชื่อมโยงต่อเนื่อง กับเรื่องที่ฟังได้

2. เด็กสามารถค้นหาคำตอบสิ่งที่สงสัยโดยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การฟังและพูดเชื่อมโยงต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟัง

2. การค้นหาคำตอบ   สิ่งที่สงสัย โดยวิธีการ ที่หลากหลายด้วยตนเอง 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว (4)
เรื่อง เสียงรอบตัว (4) 17 ก.พ. 65