สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ไฟฟ้าทำให้สิ่งของเครื่องใช้บางอย่างทำงานได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้

2. เด็กสามารถเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

2. เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3)
เรื่อง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3) 8 ก.พ. 65