สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ ลม ไฟฟ้า คนหรือสัตว์  ทำให้ยานพาหนะต่าง ๆ เคลื่อนที่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสื่อสาร สนทนาโต้ตอบสอดคล้องอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนรู้ได้

2. เด็กสามารถค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การสื่อสาร สนทนาโต้ตอบสอดคล้องอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนรู้

2. การค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2)
เรื่อง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2) 7 ก.พ. 65