สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.ในชีวิตประจำวันมีการออกแรงกระทำ สิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

2.แรงมีผลทำให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างและการเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสื่อสาร สนทนาโต้ตอบสอดคล้องอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

2. เด็กสามารถเล่าเรื่องเป็นประโยค อย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การสื่อสาร สนทนาโต้ตอบสอดคล้องอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

2. การเล่าเรื่องเป็นประโยค อย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1)
เรื่อง แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1) 4 ก.พ. 65