สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความลับของสีดำสีดำเกิดจากการรวมกันของสีหลายๆ สี ซึ่งสังเกต ได้จากการทดลองที่ใช้น้ำเป็นตัวละลายแยกสีต่าง ๆ บนกระดาษกรอง โดยสีที่สามารถละลายน้ำได้ดีจะซึมไปได้ไกลจนถึงขอบกระดาษกรอง ส่วนสีที่ละลายน้ำได้ไม่ดีจะซึมอยู่บริเวณตรงกลางเท่านั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถบอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงของสีจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. เด็กสามารถค้นหาคำตอบของ ข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

 1. การบอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. การค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน
ชั่วโมง โลกสวยด้วยสีสัน (3)
เรื่อง โลกสวยด้วยสีสัน (3) 25 ม.ค. 65