สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถเคลื่อนไหว ท่าทาง โดยมีความแปลกใหม่ได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเคลื่อนไหวท่าทาง เพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย วันเด็ก วันครู
ชั่วโมง วันเด็ก วันครู (5)
เรื่อง วันเด็ก วันครู (5) 20 ม.ค. 65