สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถเคลื่อนไหวท่าทาง เพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่ได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการเคลื่อนไหวท่าทาง เพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ขนาด รูปร่าง รูปทรง
ชั่วโมง ขนาด รูปร่าง รูปทรง (5)
เรื่อง ขนาด รูปร่าง รูปทรง (5) 13 ม.ค. 65