สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการปฏิบัติตนเป็นผู้นำ  ผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย วันขึ้นปีใหม่
ชั่วโมง วันขึ้นปีใหม่ (1)
เรื่อง วันขึ้นปีใหม่ (1) 22 ธ.ค. 64