สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

การวัดผลและประเมินผล

          สังเกตความสนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย กลางวัน กลางคืน
ชั่วโมง กลางวัน กลางคืน(2)
เรื่อง กลางวันกลางคืน(2) 16 พ.ย. 64