สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตามคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสนใจมีความสุข  และแสดงท่าทาง  /เคลื่อนไหว

2. เด็กสามารถเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตความสนใจและแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย รู้รอบปลอดภัย
ชั่วโมง รู้รอบปลอดภัย(5)
เรื่อง รู้รอบปลอดภัย(5) 5 พ.ย. 64