สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การผลิตการแสดงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการแสดง ฝ่ายการแสดง และฝ่ายสนับสนุน ซึ่งต้องทำงานกันอย่างเป็นระบบ  การแสดงละครสั้นมีองค์ประกอบ คือ เรื่อง เนื้อหา สรุป นิสัยตัวละคร และบรรยากาศ โดยมีบทละครเป็นคู่มือฝ่ายจัดและผู้แสดง การประเมินการแสดงอาจสร้างเกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดขึ้นเอง หลักการชมการแสดงผู้ชมที่ดีควรรู้จักกาลเทศะในการชมส่วนผู้แสดงที่ดีควรฝึกฝนตนเองในด้านเทคนิคการแสดง รูปแบบการแสดงย่อมพัฒนาไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

วิเคราะห์ลักษณะของตัวละครในการแสดงละครสร้างสรรค์

ด้านทักษะและกระบวนการ 

ทักษะการแสดงละครสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้ 

วิเคราะห์ลักษณะของตัวละครในการแสดงละครสร้างสรรค์

ด้านทักษะและกระบวนการ 

ทักษะการแสดงละครสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตและการแสดงละคร
ชั่วโมง การแสดงละครสร้างสรรค์
เรื่อง การแสดงละครสร้างสรรค์ 4 มี.ค. 65