สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              การแสดงนาฏศิลป์ไทย มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งการแสดงในชุดต่าง ๆ นั้น จะบ่งบอกถึงความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงการมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิธิพลในการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

จำแนก วิเคราะห์นาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค 

ทักษะ/กระบวนการ

ฝึกทักษะแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค   

เจตคติ

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้

จำแนก วิเคราะห์นาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค 

ทักษะ/กระบวนการ

ฝึกทักษะแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค   

เจตคติ

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ชั่วโมง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (3) 28 ม.ค. 65 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (3)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (เซิ้งกระโป๋)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (เต้นกำรำเคียว)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (ฟ้อนขันดอก)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (ฟ้อนเทียน)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (ฟ้อนภูไท)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (ฟ้อนเล็บ)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (รำอวยพร)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (ลิเกฮูลู)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (วงรองเง็ง)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (ระบำร่อนแร่)