สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- ประวัติรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทย

- เพลงและลักษณะท่ารำของรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          - ประวัติรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทย                                                         

ทักษะ/กระบวนการ

          - ปฏิบัติท่ารำเพลงชาวไทย                                                         

เจตคติ

          - ชื่นชมคุณค่ารำวงมาตรฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์และรำวงมาตรฐาน
ชั่วโมง ท่ารำเพลงชาวไทย
เรื่อง ท่ารำเพลงชาวไทย 24 ธ.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)