สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้เมื่อได้รับความร้อนและเมื่อทําให้เย็นลง การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็ง

2 สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งและความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเมื่อน้ำแข็งมีการเปลี่ยนสถานะ

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (1) 16 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง