สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านบทเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม และการนำคุณค่าที่ได้รับนำมาประยุกต์ใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีหรือวรรณกรรมได้ 

2. อธิบายคุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมได้ 

3. เห็นประโยชน์จากข้อคิดและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

อธิบายคุณค่าในบทเรียนเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั่วโมง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่อง ๒๙ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์