สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงร้อยกรอง เป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของคำประพันธ์ ซึ่งจะต้องอ่านอย่างมีจังหวะ ลีลา และท่วงทำนองตามลักษณะคำประพันธ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ป. 6/9 มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้

2. อ่านบทร้อยกรองเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามได้

3. เห็นคุณค่าของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

การวัดผลและประเมินผล

อ่านออกเสียงบทร้อยกรองจากเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั่วโมง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง อ่านบทร้อยกรอง (๒) ๒๔ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์