สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้อ่านกลั่นกรองคุณค่าด้านอารมณ์และคุณค่าทางความคิดว่า รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

บอกหลักการอธิบายคุณค่าของนิทานที่อ่านได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

อธิบายคุณค่าของนิทานพื้นบ้านที่อ่านได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

เห็นคุณค่าของการอ่านนิทานพื้นบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทักษะสัมพันธ์
ชั่วโมง ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน (การอธิบายคุณค่า) ๑๖ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์